PLEASE READ...

D6 អាសុីទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ័អោយប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់របស់ D6

សូមប្រើឯកសារទាំងនេះក្នុងរបៀបដែលគាប់ហឬទ័យព្រះ ហើយសូមគោរពតាមសំណើខាងក្រោម៖

  1. យើងជឿជាក់ថាអ្នកនឹងមិនដោនឡូត ឬថតចម្លងវីដេអូទាំងនេះទេ
  1. វាគ្មិនបានអនុញ្ញាតអោយយើងចែករំលែកឯកសារពាក់ព្ធ័ននានា។

*សូម​ដាក់ឈ្មោះយោង ​នៅ​ពេល​ដែល​ប្រើ​ស្លាយ​​ឬឃ្លាណាមួយរបស់​ពួក​គាត់

  1. ការចូលប្រើដោយឥតគិតថ្លៃ ត្រូវបានផ្តល់ដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់នៃសន្និបាតគ្រួសារ D6 អាសុី ក្នុងឆ្នាំ 2022 រហូតដល់ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមានតែម្តង ដើម្បីជាព្រះពរ
  2. អ្នកអាចបញ្ចាំងវីដេអូទាំងនេះជាមួយក្រុមជំនុំ ឬក្រុមតូចៗរបស់អ្នក ឬចែករំលែកតំណភ្ជាប់ទៅកាន់ផេកនេះ ប៉ុន្តែសូមប្រាប់លក្ខខណ្ឌខាងលើទៅកាន់ពួកគាត់​

ចូរយើងជួយពង្រឹងក្រុមជំនុំ + គ្រួសារទាំងអស់គ្នា

*សូមបងប្អូនជួយផ្សព្វផ្សាយអំពី D6 អាសុី!

Support D6 Asia

សូមបងប្អូនជួយបរិច្ចាគតាមសទ្ធា ដើម្បីជាព្រះពរទៅដល់ក្រុមការងារ តាមរយៈ៖
Evangelical Fellowship of Cambodia ABA Account Number: 002940302

និងជួយយើង:

ក. កាត់កងការចំណាយនៃសន្និបាតនាំ 2022
ខ. បន្តធ្វើឯកសារបន្ថែមទៀត
គ. រក្សាតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកចូលរួមជាច្រើនទៀតនៅឆ្នាំ 2023

Main Speakers


 

Rob Rienow - (Khmer)

ការយល់ដឹងអំពីគ្រួសារតាមរយះព្រះគម្ពីរ

Dr. RON HUNTER JR.

Dr. RON HUNTER JR.

KATHLEEN TROCK-MOLHOEK

More main speaker videos to follow - we will update you once editing is complete and this page is updated.

ថ្ងៃព្រហ ទី​ ៩ ខែ មិថុនា៖ សិក្ខាសាលាសំរាប់តែ
គ្រូគង្វាល
& អ្នកដឹកនាំ តែប៉ុណ្ណោះ


 

TW1 - (ENGLISH AUDIO/KHMER SUBTITLES) លោក JIM BURNS 

HELPING PARENTS ENGAGE IN SPIRITUAL FORMATION

Even in the midst of having good motives as a ministry leader, sometimes we pursue the wrong efforts. Families have the greatest influence on a child’s life. We must focus on reaching the family if we want discipleship to go beyond Sunday School or youth group. Jim Burns shares with us how to empower parents and the effect it can have on their families and churches.

TW2: (ENGLISH AUDIO/KHMER SUBTITLES) BRIAN HAYNES

HIRING D6 MINISTRY STAFF AND RECRUITING D6 VOLUNTEERS

Whether hiring ministry staff or recruiting volunteers, the people we recruit to forward our mission and vision will either propel us to new heights or keep us from being all that God wants us to be as the local church. Making disciples by equipping families is an important move of God in the church today. Hiring through the lens of values allows you to shape new staffers for strategy with the momentum of shared drivers.

Hiring carefully and avoiding common mistakes allows you to recruit people that will champion the cause for the long haul, giving you the ability to taste the fruit of D6 ministry in the next generation. We are only as great as our team of leaders. Staff well!

TW3 Phil Visher (Khmer)

 តើយើងបង្រៀនយ៉ាងម៉េច ហើយយើងបង្រៀនអំពីអ្វី?

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោក Phil Vischer បង្រៀនពីអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ? និង Veggie Tales នឹងចែកចាយពីគំនិតក្នុងការជួយកូនៗយល់ពីព្រះគម្ពីរ ជំនឿ និង ពិភពលោក។ ជាគ្រីស្ទាន យើងមើលពិភពលោកតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ។ ដែលបងប្អូនចង់អោយកូនៗរបស់បងប្អូនមានជំនឿដូចបងប្អូន និង អោយពួកគាត់រស់នៅសុច្ចរិតនៅក្នុងពិភពលោកនេះ។ លោកPhil ផ្តល់គំនិតសំរាប់ការបកស្រាយព្រះគម្ពីរ ចែកចាយដោយសេចក្តីពិតជាមួយកូនៗ និង រស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលពួកគាត់កំពុងតែមើលឃើញ។

TW4a: TODD MEADOWS (Khmer)

ព័ន្ធកិច្ចគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមជំនុំ/ព្រះវិហារតូចជាង

បើសិនបងប្អូនបម្រើនៅក្នុងក្រុមជំនុំតូចជាង តើបងប្អូនយកគោលការព្រះគម្ពីរដែលនៅក្នុងក្រុមជំនុំ/ព្រះវិហារធំគិតថាមានប្រយោជន៍មកអនុវត្តន៍នៅក្នុងក្រុមជំនុំ/ព្រះវិហារតូចរបស់បងប្អូនយ៉ាងដូចម្តេច? នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះនឹងក្រឡេកមើលព័ន្ធកិច្ចគ្រួសារនៅក្នុងបរិបទតូចជាង និង បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗពីរបៀបដែលបងប្អូនអាចធ្វើព័ន្ធកិច្ចដោយមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះគ្រួសារជាមួយនឹងធនធានដែលមានស្រាប់។

TW4b: TIM SMITH (Khmer)

ការបង្កើតអត្តសញ្ញាណគ្រួសារ

TW5: (ENGLISH AUDIO/KHMER SUBTITLES) TODD WAGNER

YOUR MARRIAGE IS YOUR FIRST MINISTRY

Todd encourages the church to reclaim the true meaning of marriage. If the leadership in the church is not striving to live out the covenant commitment God intended, then that will flow into the congregation and into our culture.

TW6: លោក MARK HOLMES (Khmer)

ការកសាងស្ពានរវាងក្រុមជំនុំ និង ផ្ទះ/គ្រួសារ

លោក Mark Holmen នឹងជួយបងប្អូនរកឃើញពីរបៀបកសាងស្ពានរវាងកម្មវិធីក្រុមជំនុំរបស់បងប្អូន និង ផ្ទះរបស់សមាជិករបស់បងប្អូន។ ការបង្រៀននេះបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំអាចជួយរៀបចំផ្ទះឡើងវិញអោយទៅជាកន្លែងសំខាន់ដែលពង្រឹងសេចក្តីជំនឿ។

ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ & ថ្ងៃសៅ ទី១១ ខែមិថុនា សិក្ខាសាលាធំ


 

FW1 & SW1: (ENGLISH AUDIO/KHMER SUBTITLES) EMERSON EGGERICHS

LOVE & RESPECT

From Emerson’s popular work entitled Love and Respect, he walks the husband and wife through the ah ha (and hilarious) moments of how both are giving from their depths when God requires two different expectations that compliment and complete your mate.

FW3 & SW3: DENNIS RAINEY (Khmer)

ធ្វើជាមនុស្សដែលព្រះអម្ចាស់បានត្រាស់ហៅអោយយើងធ្វើ

លោក Dennis Rainey ចែកចាយមេរៀនលើកទឹកចិត្តអំពីមនុស្សដែលហៅថាបុរសនៃជំនឿ និង បង្ហាញពិភពលោកពីអ្វីដែលព្រះអម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួកគាត់អោយធ្វើ។ លោក Rainey ណែនាំ៥ជំហានដើម្បីពណ៌នាអំពីចំនុចដែលបុរសៗនឹងឆ្លងកាត់ ចាប់ផ្តើមពី កុមារភាព វ័យជំទង់ ពេញវ័យ អ្នកព្រឹក្សា ឬ អ្នកណែនាំ និង មេគ្រួសារ។ តាមរយៈ៥ជំហាននេះ ក្មេងប្រុសនឹងរីកចំរើនខាងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកតភ្ជាប់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយ អ្នកអង្វរ និង ជាអ្នកមានឥទ្ធិពល។

FW4 & SW4: លោកស្រី CAROL BARNIER (Khmer)

ឪពុកម្តាយ និង កូនវង្វេង

លោកស្រី Carol គឺជាអ្នកនិពន្ធរឿងកំប្លែង និង ជាវាគ្មិន ចូលប៉ុស្តវិទ្យុញឹកញាប់ និង អ្នកនិពន្ធ ក៏ជាប្រពន្ធ ម្តាយ គ្រូគង្វាលកុមារ ជាគ្រីស្ទាន និង ធ្លាប់ជាអ្នកដែលគិតថាគ្មានព្រះ មិនជឿលើសាសនា។ លោកស្រីនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់តែជ្រៅអំពីគំនិតអ្នកដែលគិតថាគ្មានព្រះ ជាអ្នកវង្វេង​ដែលដើរចេញពីជំនឿ ព្រះវិហារ និង គ្រួសាររយៈពេល១៣ឆ្នាំ។ នៅពេលអ្នកដែលវង្វេង ប្រកាសថាគ្មានព្រះ ឬ គ្មានសេចក្តីជំនឿ ឬ មិនអោយតម្លៃលើសេចក្តីជំនឿ តើបងប្អូនគួរតែធ្វើអ្វី? ហើយមិនគួរធ្វើអ្វី?

And when their journey down the path of their newest philosophy comes to an end, and they’re ready to consider something else, will they look back home? This talk lets you view prodigalism from the inside out—what factors can lead to this journey, and what factors can impact a return. Don’t miss this unique perspective on a walk away from and back to God.

FW6 & SW6: GARY CHAPMAN (Khmer)

កិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំសង្ឈឹមថា ខ្ញុំដឹងមុនយើងក្លាយជាឪពុកម្តាយ

ការក្លាយជាឪពុកម្តាយផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មានឪពុកម្តាយជាច្រើនសួរថា ហេតុអ្វីអត់មានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំពីមុនថាពេលក្លាយជាឪពុកម្តាយនឹងទៅជាយ៉ាងណា? យោងតាមបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ លោក Chapman បានជួយអ្នកដែលទើបក្លាយជាឪពុកម្តាយថ្មីថ្មោង ដោយចែកចាយកិច្ចការ១២យ៉ាងដែលលោកគួរតែដឹងនៅពេលដែលកូនៗរបស់គាត់នៅក្មេងនៅឡើយ។ បើសិនក្រុមជំនុំ/ព្រះវិហារ បានចែកចាយអំពីកិច្ចការទាំងនេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយស្រ្តេសរបស់ឪពុកម្តាយបានជាច្រើន​។

FW7 & SW7: LYDIA RANDALL (Khmer)

ការប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់'

នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ នឹងឃើញ Lydia ពិភាក្សារអំពីកិច្ចការដែលសំខាន់២យ៉ាងដែលជះឥទ្ធិពលដល់ជីវិតគ្រួសាររបស់យើង។ ដោយប្រើប៉មបាបិល។

FW7 & SW7: លោកស្រី LYDIA RANDALL (Khmer)

ការរវល់ដែលគិតថាល្អ ឬ មិនអីទេ

ភាពរវល់អាចក្លាយជាចម្លើយនៃសំនួរ តើយើងសុខសប្បាយឬអត់? Lydia នឹងពិភាក្សារដំណើរដែលយើងធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ និង​ពីរបៀបដែលយើងរក្សាផែនការសុខភាពជំនឿរបស់គ្រួសារយើង។


 

Visit our AEA Commissions

More resources available here to help strengthen
churches and families...

Contact D6Asia

CONNECT WITH US.

Do drop us a note if you have any questions or if you would like to partner us to build D6 in your country!

Join D6Asia Mailing List

JOIN D6ASIA MAILING LIST.

Do drop us a note if you have any questions or if you would like to partner us to build D6 in your country!

%d bloggers like this: